Shaida Mirmazaheri

Shaida Mirmazaheri

Associate

Boston

Phone: 617.832.1258

Mark Potash

Mark Potash

Associate

Boston

Phone: 617.832.3019

Sarah Ropiak

Sarah Ropiak

Associate

Boston

Phone: 617.832.7156

Shane Safer

Shane J. Safer

Associate

New York

Phone: 212.812.0413

Caroline Samp

Caroline P. Samp

Associate

Boston

Phone: 617.832.3021

Anne Seymour

Anne Seymour

Associate

Boston

Phone: 617.832.3034

Max Tenney

Maxwell Tenney

Associate

Boston

Phone: 617.832.1266

No Photo

Hoi "Ruby" Wong

Associate

Boston

Phone: 617.832.1721

No Photo

Morris C. Zarif

Associate

New York

Phone: 646.927.5546